Arbeidsmediation

Arbeidsmediation met Balans Mediation


Heeft u als werknemer een geschil met uw werkgever, of heeft u als werkgever te maken met ziekteverzuim? Komt u samen niet tot een passende oplossing? Dan is het verstandig om een onafhankelijke partij als Balans Mediation in de vorm van een arbeidsmediator in te schakelen. Arbeidsmediation richt zich op het oplossen van conflicten op het werk zowel op individueel-, team- en organisatieniveau. Bent u op zoek naar hulp bij een arbeidsconflict? Informeer naar de aanpak van onze ervaren gecertificeerde MfN arbeidsmediators.

Neem contact op met onze arbeidsmediators

Arbeidsconflicten op de werkvloer


Arbeidsconflicten kunnen op verschillende vlakken ontstaan. Een conflict kan bijvoorbeeld te maken hebben met de communicatie tussen de werknemer en werkgever, waardoor er misverstanden ontstaan over bijvoorbeeld de uitvoering van taken of de verwachtingen over het functioneren van de werknemer. Ook kan er sprake zijn van een conflict over de samenwerking tussen collega's of met de leidinggevende. Dit kan bijvoorbeeld gaan over de manier van communiceren, maar ook over de verdeling van taken of het nakomen van afspraken. Een ander vlak waarop een arbeidsconflict kan ontstaan is de arbeidsinhoud. Bijvoorbeeld wanneer een werknemer vindt dat hij te weinig uitdagende taken krijgt of juist overbelast wordt. Ook de arbeidsverhoudingen kunnen onderwerp van een conflict zijn, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een verstoorde werkrelatie tussen de werknemer en zijn leidinggevende. Daarnaast kunnen arbeidsomstandigheden zoals werkdruk, veiligheid of gezondheid ook leiden tot conflicten. Ook kunnen arbeidsvoorwaarden leiden tot conflicten tussen de werknemer en werkgever. Denk hierbij bijvoorbeeld aan conflicten over het salaris, secundaire arbeidsvoorwaarden zoals vakantiedagen of pensioenregelingen. Daarnaast kunnen ook teamconflicten of conflicten over ziekteverzuim, re-integratie of ontslag reden zijn voor een arbeidsmediation. Tot slot kunnen ook medezeggenschapskwesties leiden tot arbeidsconflicten, bijvoorbeeld over de manier waarop een ondernemingsraad wordt betrokken bij besluitvorming binnen het bedrijf.

Wat is eigenlijk een arbeidsconflict?


Niet elk conflict is meteen een arbeidsconflict. Van een arbeidsconflict kan gesproken worden als het conflict daadwerkelijk het werk gaat beïnvloeden. U kunt dan denken aan de volgende conflicten:

Conflict op werk

Grofweg zijn deze conflicten te onderscheiden in taakinhoudelijke conflicten en sociaaleconomische conflicten. Bij taakinhoudelijke conflicten kunt u denken aan conflicten op het gebied van organiseren van werkzaamheden, taakaansturing, budgetten et cetera. Sociaaleconomische conflicten hebben daarentegen betrekking op normen en waarden, omgangsvormen en het botsen van persoonlijkheden.

Conflict met werkgever

Het is mogelijk dat u in conflict raakt met uw werkgever. Dit kan een meningsverschil zijn, maar ook onenigheid omtrent een overplaatsing, de hoogte van het salaris, ontslag of een functiewijziging. In sommige gevallen liggen de visies dermate ver uit elkaar waardoor een goed gesprek niet meer helpt.

Conflict met werknemer

Ook kunt u als werkgever in conflict raken met een werknemer. Hierbij kan het gaan om een werknemer die zich voortdurend ziek meldt, niet naar behoren functioneert of buiten zijn of haar taakstelling werkt. Dit kan u als werkgever veel geld kosten en staat een goede functionering van het team en/of bedrijf in de weg.

Conflict met collega

Samenwerken is een hele kunst. Een conflict met een collega kan erg vervelend zijn. Wanneer het conflict langere tijd duurt, kan een verstoorde arbeidsverhouding ontstaan. Dit heeft effect op zowel effect op de werksfeer, als ook op de prestaties. Het conflict kan ontstaan door verschillende visies op de uitvoering van het werk of grote verschillen in karakter.

Conflict met leidinggevende

Ook tussen een werknemer en een (direct)leidinggevende kan een conflict ontstaan. Een conflict kan ontstaan wanneer er vanuit de leidinggevende (onterechte) kritiek wordt geuit op het functioneren van de werknemer, de werknemer te weinig begeleiding krijgt, een te hoge werkdruk of wanneer je als werknemer taken moet uitvoeren die je liever niet uitvoert. Daar waar er bij een conflict tussen werknemers nog sprake is van een conflict op eenzelfde niveau, is er bij een conflict tussen werknemer en (direct)leidinggevende per definitie al sprake van een machtsdisbalans. Dit kan ervoor zorgen dat u als werknemer ervoor kiest het conflict niet bespreekbaar te maken vanwege de angst om werk te verliezen.

Wat doet een arbeidsmediator?

Als arbeidsmediator in Groningen helpen wij cliënten om weer met elkaar in gesprek te komen en samen een oplossing te bedenken waar ze beiden achter kunnen staan. Zowel de werknemer als de werkgever kan de eerste stap zetten richting verandering van de ongewenste situatie.

Duur arbeidsmediation

Zoals bij elke mediation is de duur van het proces afhankelijk van de wensen en behoeftes van de deelnemende partijen. Een terugkerend patroon is dat werkgever in veel gevallen een hoger tempo nastreeft dan de werknemer. Het is aan de mediator om hierin een juiste balans te realiseren, zonder dat een van beide partijen zich tekort gedaan voelt.

Kosten mediation arbeidsconflict

Indien u kiest voor arbeidsmediation, bent u vele malen goedkoper uit dan wanneer u beiden eenzijdig een advocaat in de arm neemt. Daarnaast kan het goed mogelijk zijn dat uw rechtsbijstandsverzekeraar de kosten van de mediator dekt.

Mogelijke uitkomsten van een arbeidsmediation traject

De insteek van een arbeidsmediation kan verschillend zijn. Een eerste stap kan zijn om te onderzoeken of het wederzijds vertrouwen hersteld kan worden. Afhankelijk van uw wensen kan vervolgens worden toegewerkt naar:
  • terugkeren werknemer in dezelfde functie.
  • terugkeren werknemer in een andere functie.
  • opstellen van afspraken met betrekking tot de re-integratie.
  • beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden, in welk geval er een vaststellingsovereenkomst opgemaakt en ondertekend wordt.

Redenen om te kiezen voor arbeidsmediation van Balans Mediation


Arbeidsconflicten kosten een hoop negatieve energie, maar ook tijd en geld. Deze conflicten kunnen daarnaast een negatief effect hebben op andere delen van de organisatie. Dat kan op zijn beurt weer leiden tot mindere bedrijfsresultaten. En ook als u als werknemer ziek bent en zich wilt focussen op het herstel, kan het behulpzaam zijn om de angel uit het conflict te halen en toe te werken naar duidelijke en haalbare afspraken. Wij geloven in het adagium mediation is maatwerk: om tegemoet te komen aan uw wensen en behoeften, biedt Balans Mediation u zowel de tijd en ruimte in een emotioneel ingrijpend proces alsook de begeleiding op zakelijk en juridisch vlak.


Neem contact op met onze arbeidsmediators

Powered by webXpress