Ouderschapsplan

Waarom een ouderschapsplan opstellen?


Ex-partners bestaan wel, maar ex-ouders bestaan niet! Bij een echtscheiding gaan partners wel uit elkaar, maar ouders blijven altijd ouders. De wetgeving die het scheiden van ouders regelt, stelt de belangen van de kinderen voorop. Kinderen zijn kwetsbaar en hebben recht op bescherming. Het is daarom van groot belang dat ouders rondom de kinderen zoveel mogelijk rust creëren en de kinderen niet te lang in onzekerheid laten. Om tot afspraken te komen over de zorg en opvoeding van de kinderen, kan mediation een uitkomst bieden. Binnen mediation bespreken ouders samen hoe ze schriftelijk afspraken kunnen vastleggen in een ouderschapsplan.

Wat staat in het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan komen afspraken te staan over de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken, de omgangsregeling, de wijze van informatieverschaffing en consultatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen en de verdeling van de kosten van verzorging en opvoeding. Het ouderschapsplan is een belangrijk document dat na de scheiding de basis vormt voor de omgang met de kinderen. Het plan biedt duidelijkheid en structuur voor de ouders en de kinderen en voorkomt mogelijke conflicten over de zorg en opvoeding.

In een ouderschapsplan komen dan ook in ieder geval de volgende zaken aan bod:


Afspraken in het ouderschapsplan - wat kunt u ermee?

Duidelijk geformuleerde en bondige afspraken zullen over het algemeen beter worden nageleefd. Dit geldt zowel voor u als voor uw ex-partner. Dit kan duidelijkheid en stabiliteit bieden aan jullie kinderen en andere familieleden die bij de scheiding betrokken zijn. Door heldere afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie in het ouderschapsplan op te nemen, kan rust worden geboden aan iedereen die betrokken is. Bovendien kunnen latere wijzigingen dan eenvoudiger worden doorgevoerd. Er zijn verschillende voorbeelden van ouderschapsplannen te vinden op het internet.

Als ouders zich niet aan afspraken houden, wat kunt u er dan mee?

De afspraken die in het ouderschapsplan zijn opgenomen, zijn bindend voor u als ouders, zowel na de echtscheiding als na de ontbinding van het geregistreerd partnerschap. Deze afspraken zijn namelijk bekrachtigd door de rechter via een beschikking, het echtscheidingsconvenant genoemd. In de praktijk zijn met name de kinderalimentatie en de omgangsregeling rechtstreeks afdwingbaar. Zo kan de kinderalimentatie worden geïncasseerd via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen). De omgangsregeling kan worden afgedwongen door de politie in te schakelen, het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval een OTS (Onder Toezicht Stelling) of lijfsdwang. Het is dus van belang om de afspraken in het ouderschapsplan goed en zorgvuldig op te stellen, zodat deze duidelijk zijn voor beide partijen en de rechter. Hierdoor worden eventuele problemen en conflicten in de toekomst voorkomen en kunt u zich houden aan de gemaakte afspraken, wat zorgt voor rust en stabiliteit voor uzelf en uw kinderen.

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan

Latere wijzigingen kunnen onderling gemaakt worden. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en jullie beider handtekening. Deze afspraken gelden daarna. Een gang naar de rechter is niet nodig.

Wat zegt de wet over het ouderschapsplan

Gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

Hoe kan Balans Mediation helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan?

In het kader van je echtscheiding of ontbinding van je geregistreerd partnerschap, zullen wij met beiden ouders een ouderschapsplan opstellen. Dit vormt dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat later door de rechter zal worden bekrachtigd. De advocaat van Balans Mediation dient voor jullie het verzoekschrift in bij de rechtbank. Wanneer u op zoek bent naar een ervaren mediator voor het opstellen van een ouderschapsplan, neem dan vrijblijvend contact op via onderstaand contactformulier of neem telefonisch contact op via 050-3110304.


Neem vrijblijvend contact op met de mediators van Balans Mediation


Powered by webXpress