Ouderschapsplan

OUDERSCHAPSPLAN

 

Waarom een ouderschapsplan?

 

Je gaat wel als partners uit elkaar bij een echtscheiding, maar niet als ouders. Ex-partners bestaan wel, maar ex-ouders bestaan niet!

 

In de wet die het scheiden van ouders regelt, staan de kinderen centraal. De kinderen zijn de zwakste partij en hebben recht op bescherming. Het is dan allereerst belangrijk dat je als ouders zoveel mogelijk rust rondom de kinderen creëert. Kinderen moeten niet te lang in onzekerheid verkeren. Je gaat dan ook in gesprek met elkaar binnen mediation om afspraken schriftelijk vast te leggen over de minderjarige kinderen. Je maakt een ouderschapsplan op.

 

Wat staat in het ouderschapsplan?

 

Het ouderschapsplan moet informatie bevatten over "de verdeling van zorg- en opvoedingstaken, de uitoefening van de omgang, de wijze van informatieverschaffing en consultatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van de minderjarige kinderen en tevens de verdeling van de kosten van hun verzorging en opvoeding".

 

Samengevat, betreft het dus:

·        Ouderlijk gezag

·        Hoofdverblijf

·        Alimentatie

Afspraken in het ouderschapsplan - wat kun je ermee?

In het algemeen kan worden gesteld dat afspraken beter zullen worden nageleefd, als deze duidelijk en bondig zijn geformuleerd. Je weet wat je van je ex-partner mag verwachten en dat geldt ook omgekeerd. Bovendien geeft het je kinderen duidelijkheid en stabiliteit in hun leven. Voor iedereen die bij de scheiding is betrokken (partners en kinderen en grootouders) kan het rust bieden als er heldere afspraken over bijvoorbeeld de omgangsregeling of alimentatie in het ouderschapsplan zijn opgenomen. Ook latere wijzigingen zijn dan eenvoudiger door te voeren. Op internet zijn allerlei voorbeelden van ouderschapsplannen te vinden.

 

Als ouders zich niet aan afspraken houden, wat kan je er dan mee?

 

De afspraken die zijn vastgelegd in het ouderschapsplan zijn bindend voor de ouders, na echtscheiding of na ontbinding geregistreerd partnerschap. De afspraken zijn immers via een beschikking (het echtscheidingsconvenant) door de rechter bekrachtigd.

In de praktijk zijn met name kinderalimentatie en de omgangsregeling rechtstreeks afdwingbaar. De kinderalimentatie kan via het LBIO (Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen) geïncasseerd worden. De omgangsregeling kan afgedwongen worden door de politie in te schakelen, het opleggen van een dwangsom of in het uiterste geval een OTS (Onder Toezicht Stelling) of lijfsdwang.

 

Wijzigingen aanbrengen in het ouderschapsplan.

 

Latere wijzigingen kan je onderling maken. Het is dan verstandig deze wijzigingen schriftelijk te maken in tweevoud, voorzien van dagtekening en jullie beider handtekening. Deze afspraken gelden daarna. Een gang naar de rechter is niet nodig.

 

Wat zegt de wet over het ouderschapsplan


Gehuwde en geregistreerde ouders, met of zonder gezamenlijk gezag, en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan op te stellen.

 

Hoe kan Balans Mediation je helpen?

 

In het kader van je echtscheiding of ontbinding van je geregistreerd partnerschap, zullen wij met je een ouderschapsplan opstellen. Dit vormt dan onderdeel van het echtscheidingsconvenant dat later door de rechter zal worden bekrachtigd. De advocaat van Balans Mediation dient voor je het verzoekschrift in bij de rechtbank.

Powered by webXpress